Arbeidsomstandigheden

Werken in de hitte, de juridische kaders

Een enkele keer komt het voor dat het KNMI code rood afgeeft. Er is dan sprake van een officieel weeralarm. Wat is het effect daarvan op de werkrelatie? De Arbeidsomstandighedenwet geeft aan welke veiligheidsmaatregelen een werkgever moet treffen bij extreem warm weer. Een te warme werkplek kan immers een gevaar opleveren voor de gezondheid van werknemers. Daarnaast lopen ze de kans om uit te vallen vanwege ziekte. De werkgever is dan ook verplicht om maatregelen te nemen om gezondheidsschade door het werken in extreme weersomstandigheden ( te voorkomen. En dat geldt niet alleen voor buitenwerk. Een werkgever heeft immers een zorgplicht waar het gaat om de veiligheid van de bij hem werkzame personen.

De (zorg)verplichtingen zijn terug te vinden in art. 7:611 BW (goed werkgeverschap), art. 7:658 BW (algemene zorgplicht) en art. 6.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (temperatuur). Het aan de Arbowet gekoppelde Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Bij warmte gaat het niet alleen om de omgevingstemperatuur die bepaalt of het warm is. Ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning spelen een rol.

Voor werk in kantoren en kleine werklokalen bestaan er algemene regels om te bepalen of de temperatuur niet te hoog is voor de werkzaamheden die worden verricht. Het gaat niet zozeer om wettelijke grenswaarden maar meer om een indicatie:

  • In de zomer is de ideale temperatuur tussen de 23 en 26˚C.
  • Bij temperaturen boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en kunnen maatregelen aangewezen zijn
  • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28˚C
  • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C. Mits er een duidelijk voelbare luchtstroom is. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C.
  • Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 25˚C. Mits er een voelbare luchtstroom is. Anders mag het niet warmer dan 23˚C zijn.

De FNV heeft zelfs een speciale online hittestress calculator die beoogt inzicht te geven in wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Uiteraard kan er ook altijd nog een bezoek gebracht worden aan het open spreekuur van de bedrijfsarts om nader duidelijkheid te krijgen over de te verrichten werkzaamheden in relatie tot de temperatuur. Daarnaast blijft het altijd van belang voldoende te drinken.