Uncategorized

Geheimhoudingsbeding – mondje dicht

Noodzaak geheimhouding

Een werkgever wil niet dat een werknemer bepaalde bedrijfsgeheimen aan de grote klok hangt. Hij wil uiteraard graag dat werknemers met bedrijfsinformatie vertrouwelijk omgaan. Informatie is vertrouwelijk op het moment dat de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of indien de werknemer dit redelijkerwijs uit de omstandigheden behoorde af te leiden. Verstrekt een werknemer vertrouwelijke informatie aan derden, dan zal de werkgever dit aanmerken als het niet nakomen door de werknemer van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Het gaat hierbij niet alleen om het “lekken” van informatie tijdens het dienstverband maar ook over de periode na het einde van het dienstverband. Een werkgever mag de geleden schade op de werknemer te verhalen. Het is voor een werkgever echter vaak lastig concreet aan te tonen waaruit zijn schade precies bestaat.

Geheimhoudingsbeding

In veel arbeidsovereenkomsten staan geheimhoudingsbedingen. Aan het niet nakomen van een geheimhoudingsbeding is vaak een boete gekoppeld. In plaats van een boete vorderen kan de werkgever ook volledige schadevergoeding eisen van de werknemer wegens schending van zijn geheimhoudingsverplichting. Aangezien de feitelijk geleden of nog te lijden schade vaak lastig in geld is uit te drukken is het uit praktisch oogpunt handig een boete te koppelen aan het niet naleven van een geheimhoudingsbeding. Ook is het handig als een werkgever het geheimhoudingsbeding niet alleen van toepassing verklaart tijdens het dienstverband maar ook op de periode erna. Een ex-werknemer kan een werkgever immers eveneens schade berokkenen door met gevoelige informatie naar buiten te komen. Ook bij overtreding van een geheimhoudingsbeding dat is opgenomen in een beëindigingsovereenkomst kan de rechter een verbod op overtreding opleggen en dit koppelen aan een dwangsom (zie rechtbank Utrecht 4 oktober 2017).

Overtreding geheimhoudingsbeding

Wanneer overtreed je als werknemer het geheimhoudingsbeding? Een werknemer had op het werk met 6 e-mails in totaal 19 bestanden naar zijn privé e-mail adres doorgestuurd. Hoe vaak is het geheimhoudingsbeding hier overtreden? De kantonrechter oordeelde dat het geheimhoudingsbeding één keer was overtreden. De werkgever kwam daarentegen uit op 19 keer. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat het geheimhoudingsbeding in totaal 6 keer was overtreden. Er was immers 6 keer een e-mail verstuurd. De verbeurde boete kwam daarmee uit op een bedrag van in totaal 6 x € 4.500 = € 27.000. Dit bedrag kwam het hof niet buitensporig hoog voor. Dit omdat een boete een stevige prikkel dient te bieden tot nakoming van een beding (zie gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 september 2019).